بیمه های طرف قرارداد

مدارک مورد نیاز بیمه ها

مدارک تمامی بیمه ها
کارت ملی یا شناسنامه
کپی صفحه اول دفترچه بیمه
اصل نسخه
و معرفی نامه
آتیه سازان بازنشستگان

دختر و پسر بالای 15 سال
اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات آن

پسر بین 22 تا 26 سال
گواهی اشتغال به تحصیل، کپی صفحه اول دفترچه بیمه و کپی نسخه

بیمه شده اصلی، همسر و شاغلین
کپی صفحه اول دفترچه بیمه و کپی نسخه