شرایط بیمار قبل از تست مانتو

تست پوستی توبرکولین که تست مانتو نام دارد که تعیین می کند آیا شما به سل (TB) مبتلا هستید یا خیر.

  • این یک تزریق داخل جلدی جزئی است، واکنش در برابر آن نشانه تماس با میکروب سل است و نیاز به تفسیر بالینی دارد.
  • 24 تا 72 ساعت پس از تزریق، محل نباید خارانده شود و از تماس با آب خودداری شود.
  • اطمینان حاصل کنید که زمان خواندن آزمایش که 24 تا 72 ساعت پس از تلقیح است، با روزهای تعطیل مطابقت نداشته باشد.
  • فرد مورد آزمایش باید برای مطالعه نتایج به آزمایشگاه مراجعه کند تا قرمزی و سفتی محل تزریق بررسی و ثبت شود.