اردیبهشت 28, 1400
CT در آزمایش PCR

CT در آزمایش PCR نشان دهنده چیست؟

CT در آزمایش PCR نشان دهنده چیست؟ | CT کمتر از 30 فرد مبتلا هست یا خیر؟ CT در محدوده 35 و 30 نیاز به قرنطینگی دارد؟ CT بالاتر و یا مساوی 35 به چه معنی هست؟