علت عقب افتادن پریود در مجردی

آذر 1, 1400
عقب افتادن پریود

علت تأخیر در سیکل قاعدگی

پریود نمیشم آیا باردار هستم؟ خیر بارداری تنها علت عقب افتادن عادت ماهانه یا پریود نيست. استرس، کم کاری و پرکاری تیروئید، کاهش و افزایش وزن، ورزش سنگین و ... نیز باعث تاخير در قاعدگی ميشود.