آزمایش چکاپ برای ریزش مو (مردان)

این چکاپ جهت بررسی عواملی می‌باشد که در ریزش موی مردان تاثیرگذار می‌باشد.

تعداد تست

12

زمان جوابدهی

7 روز

مراجعین

مردان

قیمت چکاپ

استعلام تلفنی
CBC

برای شمارش کامل سلول های خونی و وضعیت کلی سلامتی وهمچنین تشخیص بیماری های مختلف مانند عفونت و کم خونی و سرطان  ها انجام میگیرد.

Mg

منیزیم برای بررسی عملکرد مناسب عضلات واعصاب و آنزیم ها مورد نیاز است.

Zinc

روی برای بررسی عملکرد درست سیستم ایمنی و مغز ضروری است.

Free T4

برای تشخیص عملکرد غده تیروئید اندازه گیری میگردد.

TSH

هورمون اصلی عملکرد تیروئید میباشد.

Fe

بررسی میزان آهن خون برای تشخیص کمخونی فقر آهن میباشد.

TIBC

بررسی میزان ظرفیت خالی آهن خون برای تشخیص کمخونی فقر آهن میباشد.

Ferritin

بررسی میزان ذخیره آهن خون.

testosterone

برای بررسی هورمون جنسی مردان.

17OHprogestrone

برای بررسی اختلالات هورمونی.

DHEA

برای بررسی اختلالات هورمون های جنسی.

CRP

برای بررسی و تشخیص التهاب در بدن.