آزمایش هایی که به زمان بندی خاصی نیاز دارند

آزمایش aPPT
از بیماران تحت درمان با هپارین بهتر است نیم ساعت تا یک ساعت قبل از دوز بعدی نمونه گیری شود.
آزمایش ACTH( Plasma)
زمان مطلوب نمونه گیری در 1 ساعت ثابت و روزهای مختلف جهت اندازه گیری های متوالی گرفته میشود. همچنین نمونه هایی که برای اثبات وجود ریتم شبانه روزی طبیعی گرفته میشوند باید بین 6:00 و 10:00 صبح و بین 21:00 شب تا 00:00 باشند.
آزمایش AFP , Estriol
زمان مطلوب جهت غربالگری سندرم داون ، هفته شانزده تا هجده حاملگی می باشد.
آزمایش Androstenedione
زمان مطلوب جهت نمونه گیری در بانوان، یک هفته قبل یا بعد از عادت ماهیانه می باشد.
آزمایش GTT
بیمار باید از 3 روز قبل مصرف غذای کافی با حداقل 150 گرم کربوهیدرات در روز داشته باشد. بیمار باید فعالیت داشته باشد. بیمار باید 12 ساعت قبل از انجام آزمایش ناشتا باشد.
آزمایش HbA1C
زمان مطلوب برای نمونه گیری از بیماران مبتلا به دیابت نوع A با فاصله 3 ماه می باشد. زمان مطلوب برای نمونه گیری از مبتلایان به دیابت نوع B در هنگام تشخیص بیماری و هر 6 ماه می باشد و همچنین در دیابت نوع B هرگاه نیاز به نظارت خوب بر بیماری مورد نیاز باشد.
آزمایش Inhibin A
زمان مطلوب برای نمونه گیری فقط بعد از هفته 14 حاملگی می باشد.
آزمایش Iron
زمان مطلوب نمونه گیری در صبح و به صورت ناشتا می باشد. زیرا سطح آهن سرم در عصر پایین می باشد.
آزمایش Lithium
زمان مطلوب برای انجام نمونه گیری 12 ساعت بعد از مصرف اخرین دوز دارو توسط بیمار می باشد.
آزمایش Urobilinogen(Urine)
زمان مطلوب نمونه گیری در عصر می باشد. (در طی روز در یک پیک واضح دفع می شود)