پکیج های چک آپ

چکاپ روتین
شمارش کامل سلول های خون: CBC
کراتی نین: Creatinine
نیتروژن اوره خون: BUN
کلسترول: Cholesterol
تری گلیسریدهای خون: Triglycerides
قندخون ناشتا: Fasting Blood Sugar
آزمایش مدفوع: Routine Fecalysis
آزمایش ادرار: Routine Urinalysis
آلکالن فسفاتاز: ALP
آنزیم های کبدی: SGPT/ALT, SGOT/AST
اوریک اسید: Uric Acid
چکاپ تیروئید
بررسی عملکرد غده تیروئید: T3 (ECLIA), T4 (ECLIA), TSH (ECLIA), Anti Tpo
چکاپ بارداری
BHCG
چکاپ هپاتیت
HbsAB, HbsAg, HCV
چکاپ HIV
بررسی بیماری ایدز HIV AB 1,2
چکاپ کبد چرب
بررسی عملکرد کبد: AST (SGOT), ALT (SGPT), ALP
چکاپ کلیه
بررسی عملکرد کلیه ها: Cr, urea, u/A, u/C
چکاپ چربی خون
بررسی پروفایل چربی خون: Triglycerides & Cholesterol, HDL, LDL
چکاپ ویتامین
اندازه گیری سطح خونی برخی از ویتامین ها: VIT B12, E , D, A
چکاپ کم خونی
CBC, Ferritin, TIBC, Fe, Folic acid
چکاپ هورمون های زنانه
اندازه گیری هورمون‌های جنسی مهمی مانند: FSH, LH, Estradio, Prolactin, progestrone
چکاپ گروه خونی
Blood group & RH
چکاپ پوست و مو
شمارش کامل سلول های خونی: CBC
اندازه گیری هورمون‌های جنسی مهمی مانند: DHEA, Testosterone, Androstenedione, Prolactin, FSH, LH,
بررسی سطح خونی برخی از فلزات مهم و ذخیره آنها در بدن: Fe, Ferritin(ECLIA), TIBC, Zinc
بررسی عملکرد کبد: AST,ALT,ALP
اندازه گیری سطح خونی برخی از ویتامین ها: Vit- B12, Vit- D3 (ECLIA), Folic acid
بررسی عملکرد غده تیروئید: T3 (ECLIA), T4 (ECLIA), TSH (ECLIA)
بررسی بیماری سفلیس: VDRL
چکاپ دیابت
FBS, 2HPP Bs , HbA9C
آزمایشات پیش از ازدواج
VORL, Hbs Ab, Hbs Ag, HIV Ab, HIV Ag, CBC, Blood group & Rh, HCV
آزمایشات بررسی سلامت عمومی بانوان
شمارش کامل سلول های خونی: CBC
تعیین قند خون ناشتا: FBS
بررسی پروفایل چربی خون: Triglycerides & Cholesterol, HDL, LDL
بررسی شرایط التهابی در بدن: ESR, CRP
بررسی عملکرد غده تیروئید: TSH (ECLIA), T4 (ECLIA), T3 (ECLIA)
بررسی سطح آنتی بادی واکسن هپاتیت: BHBs-Ab (ECLIA)
بررسی بیماری های ایدز و هپاتیت: HIV-Ab (ECLIA) ,HBs-Ag (ECLIA) ,HCV-Ab (ECLIA)
تعیین غلظت سرمی آهن و میزان ذخیره آهن: (Fe, Ferritin (ECLIA -تعیین سطح سرمی ویتامین D3 و بررسی سلامت استخوان ها: Vit-D3,ALP,Ca,Phos,Mg
بررسی عملکرد کبد: AST, ALT, ALP
بررسی عملکرد کلیه ها: Urea , Creatinine, Uric acid
بررسی سلامت سیستم ادراری: UA/UC
آزمایش مدفوع: Stool-Exam
انجام تست پاپ اسمیربرای بررسی سلامت دهانه رحم: Liquid-pap
آزمایشات بررسی سلامت عمومی آقایان
شمارش کامل سلول های خونی: CBC
تعیین قند سرم خون ناشتا: FBS
بررسی پروفایل چربی خون: Triglycerides & Cholesterol, HDL, LDL
بررسی شرایط التهابی در بدن: ESR, CRP
بررسی عملکرد غده تیروئید: (TSH (ECLIA), T4 (ECLIA), T3 (ECLIA
بررسی سطح آنتی بادی واکسن هپاتیت: (BHBs-Ab(ECLIA
بررسی بیماری های ایدز و هپاتیت: (HIV-Ab(ECLIA), HBs-Ag(ECLIA), HCV-Ab(ECLIA
تعیین غلظت سرمی آهن و میزان ذخیره آهن: (Fe, Ferritin (ECLIA -تعیین سطح سرمی ویتامین دی و بررسی سلامت استخوان ها: Vit-D3(ECLIA), ALP, Ca, Phos, Mg
بررسی عملکرد کبد: AST, ALT, ALP
بررسی عملکرد کلیه ها: Urea, Creatinine, Uric acid
بررسی سلامت سیستم ادراری: UA/UC
آزمایش مدفوع: Stool-Exam