جواب آنلاین آزمایش

  • جهت دریافت جواب آزمایش خود، پس از ورود به سامانه، قسمت جوابدهی مراجعین را کلیک کنید.
  • شماره پذیرش یا کد ملی خود را در قسمت اول وارد کنید.
  • شماره اشتراک یا همراه خود را در قسمت دوم وارد کنید.

ورود جهت دریافت جواب آزمایش